• 1398/11/28
  • 1781

مديران محترم ساختمان

اهميت مسئوليت شما را درک ميکنيم!

 

امروزه رشد جمعيت شهري از يک سو و امنيت سکونت در ساختمان ها و مجتمع هاي مسکوني از سوي ديگر، شهروندان را به سوي زندگي آپارتمان نشيني سوق داده است. اين سبک زندگي، داراي ادبيات، فرهنگ و قوانين خاص خود است. به عنوان یک شهروند چقدر از قوانین و مسائل حقوقی آگاه هستید؟ چقدر نسبت به مواردی که قانون افراد را در مقابل آنها مسئول دانسته، اطلاع دارید؟ آیا می دانید قبول مسئوليت «مديريت» يک ساختمان؛ همراه با تعهدات «قانوني» است؟ برخی قوانين مثل قانون «تملک آپارتمان‌ها» و «مسئوليت‌هاي مدير ساختمان» در  قبال آتش سوزي يا صدمه به سلامت ساکنان، کارکنان ساختمان و اشخاص ثالث که احتمالا کمتر کسی درباره آن اطلاع دارد. بعضي از مديران ساختمان به اين قوانين «آگاه» هستند، اما برخي آگاه نيستند و این عدم آگاهي از قوانين باعث مي‌شود تا مدير ساختمان مسئول «جبران خسارت»  صدمات وارده به ساختمان باشد. یکی از مسايلي که در يک ساختمان همواره مسأله­ساز است همین بحث مديريت ساختمان است.

در بیمه نوین با هدف «کاهش ريسک» مديران ساختمان، بيمه نامه جامع مجتمعهاي مسکوني دقيقاً براي اين سبک زندگي طراحي شده است. ما در شرکت بيمه نوين اعتقاد داريم مدير يک ساختمان مسکوني بايد به دور از ريسک هاي قانوني بتواند با آرامش بيشتري با مسائل و مشکلات ساختمان، روبه رو شود و نسبت به جمع آوري شارژ، تأمين هزينه هاي نگهداري، برقراري نظم در ساختمان و ... اقدام کند.

مديريت ساختمان در ايران مسأله اي است که گاهی از سوي اعضاي ساختمان به عنوان يک وظيفه داوطلبانه و بدون مسئوليت قانوني تلقي مي­شود به گونه اي که برخي گمان مي کنند اين وظيفه هيچ مسئوليت قانوني را بر عهده مدير يا مديران نمي گذارد. با اين حال بررسي دقيق قانون نشان دهنده چيز ديگري است.

خوب است بدانيد قانون آپارتمان نشيني با عنوان «قانون تملک آپارتمانها» براي تنظيم مناسبات رفتاري و ضوابط و قوانين سکونت در مجتمع‌هاي مسکوني و حفظ حقوق ساکنين تصويب شده است. با هم، بخشي از قانون تملک آپارتمانها را مرور کنيم.

 بپذيريم شايع‌ترين خطري که واحدهاي آپارتماني را تهديد مي‌کند، حوادث ناشي از آتش سوزي است و از آن‌جا که واحدهاي آپارتماني همچون حلقه‌هاي زنجير به يکديگر متصل‌اند،‌ در صورت بروز حادثه، امکان گسترش خطر، بيشتر است. ماده 20 آيين نامه اجرايي اين قانون متذکر شده است «مدير يا مديران [واحدهاي آپارتماني] مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتشسوزي بيمه نمايند».

دقت داشته باشيد که با توجه به اين قانون، اگر ساختماني بيمه نباشد خسارات ناشي از آتش سوزي بر عهده مدير يا مديران ساختمان خواهد بود.

 

همچنين بر اساس «قانون مسئوليت مدني» مسئوليت‌هاي قانوني ديگري نيز بر عهده مديران ساختمان مي باشد. به عنوان مثال،  جبران خسارت هزينه پزشکي، غرامت فوت و نقص عضو ناشي از حادثه جهت:

  استفاده کنندگان از آسانسور(به دليل خرابي آسانسور)

  سرايدار، نظافتچي و يا هر شخصي که براي انجام کارهاي ساختمان گماشته شود (در حين انجام کار)

  ساکنين و اشخاص ثالث ( در نتيجه استفاده از پارکينگ ساختمان، آتش سوزي در مشاعات، سقوط اشياء در محوطه ساختمان و اطراف آن)

در صورت احراز مسئوليت، جبران خسارت بر عهده مدير يا مديران ساختمان است. به همين دليل صراحتاً در ماده 1 قانون مسئوليت مدني ذکر شده است که «هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بياحتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمهاي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.»

با اين تفاسير با اشاره به اين موضوع که ما در شرکت بيمه نوين اعتقاد داريم قبول مسئوليت مديريت يک ساختمان جزء اصول زندگي اجتماعي است و نفع آن قطعاً شامل حال همه اعضاي ساختمان از جمله مدير ساختمان مي‌شود. در اين راستا، براساس نياز بازار و براي کاهش ريسک خطرات براي اولين بار در کشور«بيمهنامه جامع مجتمعهاي مسکوني» طراحي شده است.

 

بيمهنامه جامع مجتمعهاي مسکوني بيمه نوين

 

تمامی مسئوليت هاي قانوني اشاره شده با خريد بيمه نامه جامع مجتمع هاي مسکوني تحت پوشش بيمه نوين قرار مي گيرد. اين بيمه نامه، شما مدير يا مديران محترم ساختمان را در ايفاي تعهدات خود در قبال ساختمان و ساکنين آن، ياري مي رساند. در اين بيمه نامه کل مجتمع مسکوني و خودروهاي متعلق به ساکنين (مستقر در پارکينگ مجتمع) در صورت وقوع آتش سوزي و سرايت به ساير واحدهاي مجتمع و مسئوليت قانوني مدير ساختمان در قبال کارکنان، استفاده کنندگان از آسانسور و اشخاص ثالث تحت پوشش قرار مي گيرند.

همچنين به منظور رفع دغدغه ساکنين واحد ساختماني در قبال اثاثه واحدهاي خود، امکان تهيه بيمه نامه اثاثه و خودرو ويژه واحدها که مکمل طرح جامع مجتمع هاي مسکوني  مي باشد، فراهم است.

 

بيمهنامه جامع مجتمعهاي مسکوني موارد زير را در بر ميگيرد:

 

1) بيمه آتش سوزي

بيمه آتش سوزي، راهي براي تأمين خسارت و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است که بر اثر وقوع خطرهاي آتش سوزي، صاعقه، انفجار، طوفان، سيل،‌ زلزله، آتشفشان و ريزش سقف ناشي از سنگيني برف به ساختمان بيمه‌گذار وارد مي‌شود. مواردي که تحت پوشش بيمه آتش سوزي قرار مي‌گيرد به شرح زير است:

ساختمان، تأسيسات و خودرو متعلق به ساکنين (مستقر در پارکينگ مجتمع) در مقابل خطرات آتش سوزي، صاعقه، انفجار، طوفان، سيل،‌ زلزله، آتشفشان و ريزش سقف ناشي از سنگيني برف.

 

پوشش

سرمايه مورد بيمه

ارزش بناي ساختمان (اعيان) به انضمام تأسيسات و مشاعات

به ازاي هر متر مربع حداقل 15.000.000 ريال*

ارزش هر دستگاه خودرو متعلق به ساکنين (مستقر در پارکينگ مجتمع)

حداکثر 2.000.000.000 ريال**

 

* در صورت تمايل و جهت جلوگيري از اعمال قاعده نسبي سرمايه، بيمه گذار مي تواند مبلغ بالاتري را به انتخاب خود بابت هر متر مربع ساختمان در نظر بگيرد.

**  در صورت تمايل، بيمه گذار مي تواند مبلغ پايين تري را به عنوان ارزش هر دستگاه خودرو در نظر بگيرد يا اين پوشش را خريداري نکند.

 

2) بيمه مسئوليت  مدير/هيئت مديره ساختمان در قبال کارکنان

مسئوليت قانوني مدير/ هيئت مديره ساختمان را در قبال پرداخت «هزينه هاي پزشکي، غرامت فوت و نقص عضو» ناشي از حادثه موضوع بيمه وارده به کارگر، سرايدار، نگهبان را در حين کار و در محدوده مکاني مندرج در بيمه نامه، تأمين مي نمايد.

 

3) بيمه مسئوليت مدني مدير/ هيئت مديره ساختمان در قبال استفاده کنندگان از آسانسور

مسئوليت مدني مدير/ هيئت مديره ساختمان در قبال «خسارات جاني» وارده به استفاده کنندگان از آسانسور در محل مورد بيمه تحت پوشش اين بيمه نامه، قرار مي گيرد.

 

4) بيمه مسئوليت مدني مدير/ هيئت مديره مجتمع هاي مسکوني در قبال ساکنين و  اشخاص ثالث

مسئوليت مدني مدير/ هيئت مديره ساختمان در قبال «ساکنين و اشخاص ثالث» در نتيجه استفاده از پارکينگ ساختمان، آتش سوزي در مشاعات، سقوط اشياء در محوطه ساختمان و اطراف ساختمان، ايجاد خسارت به ساختمان هاي مجاور ناشي از آتش سوزي، ترکيدگي لوله آب، نشت و ريزش چاه را تحت پوشش قرار مي دهد.

 

براي خريد اين بيمه‌نامه و کسب اطلاعات کافي است تا به يکي از روش‌هاي زير اقدام نماييد: 

 

 تماس با مرکز ارتباط نوين: 22251060-021

 وب سايت شرکت بيمه نوين: www.novininsurance.com